Pieter Pourbus. Meester-schilder uit Gouda

t/m17 juni 2018
Geen toeslag

Vanaf 17 april is ‘Portret van een 44-jarige geestelijke’ uit 1571 te zien in de tentoonstelling Pieter Pourbus. Meester-schilder uit Gouda. Het schilderij werd pas recent ontdekt op de Belgische kunstmarkt. En nu dus (voor het eerst?) te zien in Nederland. Kijk voor meer informatie bij downloads.

Click here for the English version

Pieter Pourbus is een van de beste zestiende-eeuwse schilders uit de Nederlanden. Hij werd in Gouda geboren en beroemd in Brugge. In Nederland is hij vrijwel onbekend. Museum Gouda wil dat veranderen en zet de schilder groots op de kaart. Het is de eerste keer dat Pieter Pourbus in Nederland wordt geëerd met een tentoonstelling. Veel schilderijen zijn dan ook voor het eerst in ons land te zien.

Roerige tijden
Pourbus leefde tijdens een keerpunt in de geschiedenis, met ongekende religieuze twisten. Het is de tijd waarin Luther opkomt, kerken worden bestormd en men in de Noordelijke Nederlanden overgaat naar het protestantisme. Deze maatschappelijke veranderingen komen in Museum Gouda ook tot leven met een verzameling zestiende-eeuwse altaarstukken die deze roerige tijd overleefde. En dat is uniek voor Nederland! Twee van deze altaarstukken zijn geschilderd door Pieter Pourbus. Eén zelfs voor de nabijgelegen Sint-Janskerk. Het is één van de hoogtepunten in de tentoonstelling.

Unieke schilderijen
Naast de altaarstukken uit de eigen collectie komen er spectaculaire bruiklenen uit binnen- en buitenland: monumentale altaarstukken en schitterende portretten, vaak vol symboliek. Dat de maatschappij sterk veranderde tijdens Pourbus’ leven is goed te zien in zijn schilderijen: ze hebben deels nog middeleeuwse kenmerken, maar de periode van de renaissance is ook al zichtbaar. De schilderijen van Pieter Pourbus geven een uniek beeld van de kunstenaar én zijn tijd.

De tentoonstelling is een samenwerkingsproject met het Groeningemuseum in Brugge.

Met grote dank aan het Mondriaan Fonds, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas, Gravin van Bylandt Stichting.

Nog meer Pourbus?
Bij de tentoonstelling wordt een mooi lezingenprogramma georganiseerd. In de agenda op de website vindt u de diverse lezingen.

Ook voor kinderen zijn er bij de tentoonstelling Pieter Pourbus, meester-schilder uit Gouda verschillende activiteiten.

Oude kunst niets voor kinderen? Met het speurboekje voor kinderen van 8 t/m 12 jaar worden de schilderijen plots reuze interessant! Doe grappige ontdekkingen en leer over 16e eeuwse selfies en symbolen in de schilderkunst. Het boekje is gratis verkrijgbaar bij de tentoonstelling.

Geïnspireerd door de eeuwenoude altaarstukken? Gedurende de looptijd van de tentoonstelling kunnen kinderen (en volwassenen!) in het kindermuseum terecht om een eigen altaarstuk te maken.


English version:

Pieter Pourbus. Master Painter from Gouda
Pieter Pourbus is one of the best 16th-centrury painters from the Low Countries. He was born in Gouda and gained fame in Bruges. He is virtually unknown in the Netherlands. Museum Gouda wants to change this and places the painter centre stage. This is the first time Pieter Pourbus is paid homage in the Netherlands with an exhibition. It is therefore no surprise that many paintings can be seen in our country for the first time.

Turbulent times
Pourbus lived during a pivotal point in history that saw unprecedented religious disputes. It was the time of the rise of Luther, the storming of churches, and the conversion to Protestantism of the Northern Low Countries. These social changes come to life in Museum Gouda with a collection of sixteenth-century altarpieces that survived these turbulent times, which is unique for the Netherlands! Two of these altarpieces were painted by Pieter Pourbus, including one for the Church of Saint John nearby. This is one of the highlights of the exhibition.

Unique paintings
In addition to the altarpieces from the museum’s own collection, spectacular items on loan from the Netherlands and abroad will be shown: monumental altarpieces and splendid portraits, often full of symbolism. That society changed dramatically during Pourbus’ lifetime can be discerned in his paintings: they still feature medieval characteristics, but the renaissance is echoed as well. The paintings by Pieter Pourbus provide a unique insight into both the artist and his time.
The exhibition is a collaboration project with the Groeningemuseum in Bruges.
We are very grateful to the Mondriaan Fonds, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas, Gravin van Bylandt Stichting.

Pourbus for children
Old art not for children? The paintings suddenly get quite interesting with our detective booklet for children aged between 8 and 12! Make funny discoveries and learn about 16th-century selfies and symbols in painting. The booklet can be obtained free of charge at the exhibition.

Inspired by the centuries-old altarpieces? During the term of the exhibition, children (and grown-ups!) can make their own altarpiece in the children’s museum.